Hỏi: Con thấy nhà thờ của xứ con, thầy Phó Tế mang áo màu và giảng như 1 linh mục, vậy có đúng hay không?

  Trả Lời: 

  Theo như  sách "Hướng Dẫn Chung Trong Sách Lễ Roma" (GIRM - General Instruction of the Roman Missal) số 81 nói rằng, "Phẩm phục của thầy Phó tế gồm có: áo Alba, giây Stola và áo phó tế dalmatic"; áo phó tế dalmatic có thể không mặc vì không cần phải có hay là vì không phải là lễ trọng. 

  Một đoạn khác số 300 lại nói rằng, "Áo phó tế dalmatic được mặc bên ngoài áo Alba và khăn Stola là phẩm phục xứng hợp cho thầy Phó tế."
 
  Gần đây trong Văn kiện hướng dẫn Redemptionis Sacramentum (Mầu Nhiệm Cứu Chuộc) của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật về Bí Tích số 125 có nói rằng, "Phẩm phục xứng hợp của thầy Phó tế là áo dalmatic mặc bên ngoài áo Alba và khăn Stola. Để cho truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội được duy trì, việc thầy Phó tế mặc áo dalmatic rất đáng ca ngợi và không được bỏ qua."  
 
  Thêm vào đó, một trong những nhiệm vụ của Phó Tế, các Thầy có thể công bố và chia sẻ Lời Chúa trong Thánh Lễ.
 
  Phó tế Vincente Đàm Hữu Thư    
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com