Sơ Huyền, một thành viên giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, mới khấn Dòng Thừa Sai Bác Ái

 


 

\

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com