Đáp:

  Theo điều 917 của Giáo luật giáo dân có thể rước lễ 1 lần nữa trong ngày đó, nhưng chỉ trong Thánh lễ mà họ tham dự.

   Điều 921:

  1. Các Kitô hữu lâm cơn nguy tử, dù vì bất cứ lý do gì, cần được bổ dưỡng bằng việc rước lễ như của ăn đàng.  
  2. Cho dù ngày ấy họ đã được rước lễ rồi, cũng rất nên cho họ rước lễ lần nữa nếu mạng sống họ bị lâm nguy.

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com