Trả Lời: 

  Trước khi trả lời câu hỏi này, cần phân biệt như sau:

  Tu sĩ (religious) là những người có ba lời khấn khó nghèo, khiết tịnh (chastity)  và vâng phục  trong một Tu Hội hay Nhà Dòng được thành lập đúng theo giáo luật.

  Giáo sĩ (clerics) là những người có chức thánh như Phó tế, Linh mục và Giám mục. Giáo sĩ chỉ có hai lời khấn là khiết tịnh (độc thân) và vâng phục mà thôi. Giáo sĩ không phải là Tu sĩ. Nhưng nam tu sĩ có thể  trở  thành giáo sĩ nếu có các chức thánh nói trên, mặc dù vẫn thuộc hàng tu sĩ, vì có ba lời khấn trong Tu Hội hay Nhà Dòng liên hệ. Giáo sĩ thì thuộc về một địa phận dưới quyền của một Giáo mục, và được gọi là các linh mục triều (diocesan priests), trong khi các tu sĩ  linh mục thì được gọi là các linh mục Dòng (religious priests).

  Liên quan đến câu hỏi đặt ra, nếu chỉ là Tu sĩ (religious) có lời khấn Dòng mà không có chức Phó tế, Linh mục hay giám mục, thì không ai được phép cử hành bất cứ bí tích nào. Phải nói rõ điều này vì ở một địa phương kia, có cha xứ đã cho một nữ tu rửa tội cho trẻ em ở nhà thờ trước sự chứng kiến của cha xứ! và cả hai đã bị bề trên liên hệ khiển trách nặng, vì đã làm việc hoàn toàn sai trái về kỷ luật bí tích của Giáo Hội.

  Nhưng nếu Tu sĩ cũng là giáo sĩ (nam tu sĩ), nghĩa là có chức linh mục hay giám mục thì vẫn có năng quyền để cử hành các bí tích  như mọi  giáo sĩ.  Dĩ nhiên, linh mục Triều hay Dòng, muốn làm mục vụ trong giáo hội địa phương (giáo phận), thì phải có phép của Đấng bản quyền địa phương, nghĩa là phải xin năng quyền (faculties) của Tòa Giám mục.

  Tuy nhiên trong trường hợp khẩn cấp, nguy tử, thì tu sĩ (nam nữ) hay giáo dân đều có thể được phép rửa tội ở bất cứ nơi nào, nhưng phải theo đúng công thức của Giáo Hội, nghĩa là phải có nước và đọc công thức Chúa Ba Ngôi.

  Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com