Cuộc Thương Khó (18,1 – 19,42)

Trình thuật về cuộc thương khó của Chúa là trình thuật hết sức quan trọng. Tuy nhiên, vì bài tường thuật quá dài, ta hãy tạm bằng lòng với việc nhìn lại lược đồ tổng quát và một vài nét đặc trưng trong trình thuật của Gioan.

1.      Chúa Giêsu bị bắt (18,1-11)

2.      Chúa Giêsu ra trước toà Anna và Caipha, Phêrô chối Thầy (18,12-27)

3.      Chúa Giêsu trước toà Philatô (18,28 – 19,16)

4.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com