Đại dịch COVID-19 đang hoành hành khắp nơi không chỉ gây nhiều tử vong mà còn gây nhiều ảnh hưởng tai hại khác khi nhiều công ty, cửa tiệm bị đóng cửa và nhiều người gặp khó khăn trong cuộc sống do không còn có công ăn việc làm. Vì thế, Nhóm Bác Ái của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin đóng góp một phần nhỏ bằng cách làm cầu nối cho Ông Bà và Anh Chị Em đến các cơ quan và dịch vụ sau đây:

1. https://www.twc.texas.gov/

    https://yourtexasbenefits.hhsc.texas.gov/apply/how-to-apply

Đây là hai website  ACE có thể vào để được cứu xét như các cơ sở công tư bị đóng cửa, bị đau yếu không đi làm được , phải ở nhà chăm sóc con nhỏ... Riêng vấn đề Food stamps sẽ được cứu xét trong vòng hai ngày không cần phỏng vấn.

Vì tất cả chương trình trình online nên những ai có thắc mắc, xin liên lạc với Nhóm Bác Ái để được hướng dẫn điền đơn hay trả lời những thắc mắc qua

* Cô Thu Hoàng (Nhân viên Y Tế Xã Hội): 469-630-4961

* Anh Bằng Lê: 469-767-2099

* Andy Lê: 972-400-3813

2. Ngoài ra, Ông Bà và Anh Chị Em hoặc gia đình nào gặp khó khăn cần sự giúp đỡ đặc biệt khẩn cấp xin liên lạc Văn phòng Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (972-414 -7073) hoặc qua Nhóm Bác Ái (972-489-1171).

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com