Muốn xin Ơn Toàn Xá cho các linh hồn trong Luyện ngục, ngoài các điều kiện thông thường là Xưng tội, Rước lễ và Cầu nguyện theo ý chỉ Đức Giáo hoàng thì người tín hữu:

- Từ ngày 1/11 đến 8/11, mỗi ngày thăm nghĩa trang và cầu nguyện cho những người quá cố.

- Vào ngày Lễ Các Linh Hồn 2/11, viếng Nhà thờ cầu nguyện và đọc một Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính. Thời gian có thể được tính từ trưa ngày 1/11 đến nửa đêm ngày 2/11.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com