1) Mỗi em bé chỉ cần có một người đỡ đầu (godparent), không nhất thiết phải cùng phái tính với em bé. Người đỡ đầu phải là người Công giáo đã lãnh nhận đầy đủ các Bí tích Khai tâm (Rửa tội, Thêm sức và Thánh Thể), ít nhất là 16 tuổi và phải có đời sống xứng hợp của người Kitô hữu. Nếu người đỡ đầu là người có gia đình thì phải là người đã làm phép cưới theo qui định của Giáo hội. Đồng thời, người đỡ đầu phải sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm giúp đỡ cha mẹ em bé trong việc phát triển đức tin cho em.

2) Người đỡ đầu được yêu cầu chứng thực là người Công giáo sống đạo (practicing Catholic) trong Giáo xứ. Nếu người đỡ đầu đến từ Giáo xứ khác cần có giấy xác nhận từ Giáo xứ đó.

3) Người đỡ đầu phải dự lớp Chuẩn bị Rửa tội, có thể từ các giáo xứ khác nhưng phải có giấy xác nhận. Tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, người đỡ đầu và cả cha mẹ em bé phải theo học lớp này lúc 7 giờ tối thứ thứ Bảy Đầu tháng và các cháu bé sẽ được rửa tội lúc 4 giờ chiều thứ Bảy tuần thứ Hai trong tháng. Tuy nhiên, do có những sinh hoạt khác của Giáo xứ, đôi khi thời khóa biểu này có thể thay đổi, vì thế xin liên lạc với Văn phòng Giáo xứ để biết rõ.

4) Người đỡ đầu không thể là cha hoặc mẹ của em bé sẽ được rửa tội.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com