Ghi Danh Các Lớp Việt Ngữ, Giáo Lý và Thiếu Nhi Thánh Thể Niên Học 2017-2018

            + Sun, May 7, 14, 21:  Late Registration / Ghi danh trễ

            + May 28, June, July, and Aug 06:  No Registration / Văn phòng KGD sẽ đóng cửa

            + Sun, Aug 13 (9am – Noon):  Last Day of Late Registration / Văn phòng KGD mở cửa

 

Lệ phí ghi danh trễ (sau Chúa nhật 30/4)

Late Registration Fee (after April 30): Việt ngữ: $80 - Giáo Lý: $100 – Thiếu nhi: $40

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com