Ghi Danh Các Lớp Việt Ngữ, Giáo Lý và Thiếu Nhi Thánh Thể Niên Học 2017-2018

I.  Chương Trình Ghi Danh (Enrollment of students)

+ April 30:  Ghi Danh Onsite - Đợt 2. (9:00am - 4pm)

Địa điểm: Hội Trường Giáo Xứ Thánh An Phong

Lệ phí:     Việt ngữ: $60 - Giáo Lý: $80 - Thiếu nhi: $30

Nếu ghi danh trễ, sau 30/4 - lệ phí sẽ là:

After April 30: Việt ngữ: $80 - Giáo Lý: $100 – Thiếu nhi: $40

Khi đi ghi danh, xin mang theo đơn ghi danh (màu hồng). Đơn này được gởi về với học sinh nhỏ nhất trong gia đình vào Chúa nhât ngày 09 tháng 04. Xin quý phụ huynh đọc chi tiết ghi danh được kèm theo đơn ghi danh.  To register, please bring the registration form (pink) with you.  This form will be sent home with the youngest student in your family on Sunday, April 9th.

            + Sun, May 7, 14, 21:  Late Registration / Ghi danh trễ

            + May 28, June, July, and Aug 06:  No Registration / Văn phòng KGD sẽ đóng cửa

            + Sun, Aug 13 (9am – Noon):  Last Day of Late Registration / Văn phòng KGD mở cửa

II. Chương Trình Học / School Schedule  

7:30am                           MASS

9:00am - 10:15am      Giáo Lý (all grades)

10:30am - 11:45am    Việt Ngữ

Noon                           TNTT MASS

1:45pm - 2:45pm        TNTT + Việt Ngữ

3:00pm - 4:15pm        Giáo Lý (all grades)

III. Xin lưu ý về “Giáo Lý Preference AM or PM”/ Please note 

1. Nếu mọi con em trong gia đình ghi danh trong cả 3 chương trình Giáo lý, Việt ngữ & Thiếu Nhi Thánh Thể, phụ huynh có thể yêu cầu Lớp Giáo Lý sáng hoặc chiều

If all children is enrolled in all 3 programs, parents may choose a preference of morning or afternoon GL classes. 

* If “Giáo Lý AM” preference is chosen, then:

9 – 10:15am: Giáo Lý

10:30am – 11:45am: Việt Ngữ

12pm: MASS

1:45pm – 3pm: TNTT

* If “Giáo Lý PM” preference is chosen, then:

10:30am – 11:45am: Việt Ngữ

12pm: MASS

1:45pm – 3pm:  TNTT

3:15pm – 4:30pm:  Giáo Lý

2. Yêu cầu Lớp Giáo Lý sáng hoặc chiều của Phụ huynh không nhất thiết bảo đảm con em sẽ được học theo giờ được chọn. Thứ tự ưu tiên: (a) Thời điểm ghi danh; (b) mọi con em đều ghi danh trong cả 3 chương trình; (c) tùy thuộc vào số học sinh của mỗi lớp (tối đa là 30 em mỗi lớp)

The preference of “Giao Ly AM" or "Giao Ly PM" does not guarantee that you will be given that time slot. Priority is given in this order:

a) Time of registration AND all children in the family enrolled in all 3 programs AND capacity of class room size.

b) Time of registration AND capacity of class room size. 

- Maximum capacity of each GL class is 30. 

 c) Nếu chỉ ghi danh cho một chương trình Giáo Lý, học sinh sẽ được xếp vào giờ học: 3g15 chiều – 4g30 chiều. (If a student is enrolled only in Giáo Lý, s/he will be placed in the 3:15pm – 4:30pm time slot.)

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com