CHƯƠNG TRÌNH LỄ CÁC THÁNH (1/11 - Lễ Buộc)
& LỄ CÁC LINH HỒN (2/11)

* Lễ Các Thánh Nam Nữ (1/11): Lễ Buộc

- Thứ Tư 31/10: Lễ Vọng lúc 7pm

- Thứ Năm 1/11: Có 4 Thánh lễ lúc 6:45am, 9:00am, 7:00pm & 9:00pm

* Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời (2/11):

- Thứ Sáu 2/11: Tại Nhà thờ lúc 7 am & 7 pm; tại Nhà Bình an (Columbarium) lúc 12 giờ trưa.

Trọn tháng 11 được Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho linh hồn những người quá cố, linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, các chiến sĩ vị quốc vong thân, các ân nhân,  các linh hồn mồ côi.   

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com