Đọc Kinh Tôn Vương (01/12/2019)

 

Giáo Khu  2 A/C Nguyễn Tùn Khánh & Nguyện 972-822-0556
    3009 Galaxie RD. Gảland  TX 75044  
Giáo Khu  7 Ô/B Trần Đình Hiền 214-578-6190
    435 St. Andrews Dr., Allen, TX 75002  
Giáo Khu  8 Anh Kevin Nguyễn 469-579-9073
    3502 Glenview Way, Rowlett, TX 75089  
    Đọc Kinh Mừng Bổn Mạng Khu  
          Thứ Bảy Ngày 7/12/2019   Lúc 7:00PM    
    A/C Quí Nguyễn  714-880-2222
    7702 Province Dr, Rowlett, TX 75089 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com